Vedtægter for

Det Maritime Hus

Her finder du vedtægter for Det maritime hus.

§1 FORENINGENS NAVN

Det Maritime Hus

§2 FORENINGENS HJEMSTED

Forening i Norddjurs Kommune / Bønnerup Strand
Vestre Mole 28D, 8585 Glesborg
Djurslands Bank – NEMKONTO 7320-0001834543
CVR 39548798

§3 FORENINGENS FORMÅL

Forenings formål er at samle interesserede børn, unge og voksne i Norddjursland som gennem aktiviteterne på havet omkring Bønnerup, skaber et værdifuldt og inspirerende fællesskab, som giver muligheder for maritim sport og læring omkring det maritime miljø.
Vi vil bidrage til at børn og unge får mulighed for sat udfolde sig i og lære om det maritime miljø i samspil med erfarne og motiverede voksne.
Vi vil skabe gode rammer, faciliteter og vilkår for foreningens mange vandsportsgrene ved f.eks. at tilbyde aktiviteter i:

 • Lystfiskeri
 • Sejlads i sejljoller
 • Kajak roning
 • Paddelboard
 • Undervandsjagt (snorkel og harpunfiskeri)
 • Udvikling af andre maritime discipliner
 • Formidling af viden om havmiljø
Vi kombinerer de forskellige aktiviteter og sportsgrene på en helt ny måde. Vi vil arbejde tæt sammen med Bønnerup Havn og andre aktører, der arbejder med lokaludvikling.

§4 MEDLEMSKAB

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 GENERALFORSAMLINGEN

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts og indkaldes 14 dage før generalforsamlingen.
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.
5.4 Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.
5.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal af fremmødt stemme berettiget medlemmer. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
5.7 Dagsorden

 1. 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. 2. Bestyrelsens beretning
 3. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. 4. Indkomne forslag
 5. 5. Forslag til handlingsplan og budget
 6. 6. Valg af bestyrelse og suppleant
 7. 7. Valg af revisor
 8. 8. Eventuelt

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

6.1 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 143 dage efter modtagelsen af begæringen fra bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne. Med indkaldelsen sendes det aktuelle punkt på endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 BESTYRELSEN

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.
7.3 Bestyrelsesmedlemmer sidder 2 år og kan genvælges. I 2019 er 3 medlemmer dog på valg, for at sikre, at der altid er bestyrelsesmedlemmer, som har siddet i bestyrelsen min. et år.
7.4 Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. (Højest antal optalte stemmer er 1. suppleant)

§8 REGNSKAB/ØKONOMI

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 AFTALERET

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg over 10.000 kr. skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 OPLØSNING AF FORENINGEN

10.1 Foreningen kan opløses med ¾ flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
10.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue og materiel til lignende formål i Norddjurs Kommune. Således vedtaget på stiftende generalforsamling torsdag den 3. maj 2018 Revideret med indsættelse af eget NEMKONTO og CVR-nummer 2019.